موضوعات: 940-تاریخ عمومی اروپا
تعداد عنوان ها: 25
تاریخ آلبانیایی های قفقاژ (تاریخ اران) ، غضنفری ، د.تهران
موسی داسخورانتسی؛ کلثوم غضنفری؛ جمشید قهرمانی
320,000
تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید،لطفی،660
نقی لطفی؛ محمد علی علیزاده
85,000
انسان در جستجوی معنی،فرانکل،معارفی،د.تهران
اکبر معارفی؛ ویکتور امیل فرانکل
150,000
در ادامه تاریخ ، ودرین ، نیک گهر
اوبر ودرین؛ عبدالحسین نیک گهر
19,000
عصر روشن اندیشی ، ارندان ، فردوس
جان باومن؛ احمد ارندان
60,000
تاریخ انقلاب کبیر فرانسه ، رامبو ، قوامی
آلفرد رامبو؛ احمد قوامی
17,500
انقلاب فرانسه ، مظلوم خراسانی،د.فردوسی
میشل وول؛ محمد مظلوم خراسانی
6,950