موضوعات: 650-مدیریت و خدمات اداری
تعداد عنوان ها: 1,675
سفر قیمت گذاری ، نظری ، نگاه دانش
استفان لیوزو؛ محسن نظری؛ سارا رمضانی
500,000
مدیریت استراتژیک ، مفاهیم و ابزار ، شاه حسینی ، د.تهران
جف دایر؛ محمدعلی شاه حسینی؛ پل گادفری؛ سعید امیرعبداللهیان؛ رابرت جنسن؛ دیوید برایس
600,000
تحلیل پیشرفته مشتری ، خیری ، آویناقلم
مایک گرگس بای؛ بهرام خیری؛ کاوه حاتمی
440,000
استراتژی بازاریابی جهانی ، حقیقی ، د.تهران
بودو اشلیگل میلخ؛ محمد حقیقی
420,000
مدل تعالی لجستیک وزنجیره تامین ،کریمی جهاد امیر کبیر
بهروز کریمی؛ محسن شیخ سجادیه؛ مجتبی سلیمانی
180,000
مدیریت استراتژیک زنجیره تامین ، د.تهران
جواد فیض آبادی؛ داوود کریمی دستجردی
450,000
راهبردها و روش های قیمت گذاری (راهنمای افزایش سودآوری) ، نظری ، د.تهران
توماس نیگل؛ محسن نظری؛ شهریار پاوندی؛ جان هوگان؛ ژورف زیل
550,000
یکپارچه سازی مدیریت مخاطرات و فرایند توسعه ، حاتمی نژاد ، پاپلی
حسین حاتمی نژاد؛ مرکز آسیایی آمادگی در برابر فجایع؛ محمدسینا شهسواری؛ معصومه حاجی غلامی
250,000
برنامه ریزی منابع انسانی 2213
علی اصغر فانی؛ اردشیر شیری
220,000
تفسیری بر مدل تعالی سازمانی EFQM ، صفری ، دا.تهران
حسین صفری؛ علی عبادی ضیائی؛ محسن مرادی مقدم
500,000
چگونه تویوتا شماره 1 شد ، تابش
دیوید مگی؛ سیروس تابش؛ علی تفرشی؛ سروش آذرنیا
550,000
گفتمان و مدیریت ، موتنر ، لوگوس
روح اله عطایی؛ گرلینده موتنر
350,000
جستاری در مدیریت فروش ، اردکانی ، د.یزد
سعید سعیدااردکانی؛ اکرم شعبانی؛ امیررضا کنجکاومنفرد
640,000
طراحی بسته بندی موفقیت نام تجاری محصول از مفهوم تا قفسه ، شریف زاده
کلیمچاک ؛ محمدرضا شریف زاده؛ کریمی پور؛ پورعلی
475,000
روش شناسی پژوهش های حسابداری ، خواجوی ، د.تهران
شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان آرانی
440,000
تامین مالی جمعی ، مهرنوش ، دانش نگار
مینا مهرنوش؛ مجتبی بهرامی گرو
200,000
پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری ، بنی مهد ، ترمه
بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه