موضوعات: 860-ادبیات زبانهای اسپانیایی
تعداد عنوان ها: 3
داستان های کرونوپیوها و فاماها،خولیو،عمیدی،نی
خولیو کورتاسار؛ شهروز عمیدی؛ طلوع ریاضی
130,000
شب های روشن و نازک دل ، داستایوسکی ، فردوس
فئودور داستایوسکی؛ قاسم کبیری
75,000
نظریه عمومی اشتغال ، بهره و پول ، کینز ، فرهنگ
جان مینارد کینز؛ منوچهر فرهنگ
68,000