موضوعات: 880-ادبیات زبانهای هلنی یونانی
تعداد عنوان ها: 2
مفاهیم کلیدی کسب و کار بین الملل،ساترلند،شریفی،د.امام صادق
محمدرسول شریفی؛ جاناتان ساترلند؛ محمدرضا زرگر؛ دیان کانول
131,000
تفسیری بر تراژدیهای یونان باستان ، 282
داود دانشور؛ یان کات؛ منصور ابراهیمی
42,000