موضوعات: 840-ادبیات زبانهای رومانس
تعداد عنوان ها: 16
مقابله و بررسی آثار ترجمه شده،حسین زاده، 896
کتایون شهپرراد؛ آذین حسین زاده
50,000
تاریخ ادبیات فرانسه 3:قرن هجدهم ، 199
افضل وثوقی؛ پیتر برونل و دیگران
45,000
مکتب های ادبی فرانسه 1601
علیرضا غفوری
50,000
گذرگاه عشق ، اوستین ، موسایی ، نورعلم
فاطمه موسایی؛ جین اوستین
75,000
تاریخ ادبیات فرانسه(2):قرن هفدهم، 241
افضل وثوقی؛ پیر برونل؛ ایون بلانژه؛ دانیل کوتی
150,000
ظرافت جوجه تیغی ، باربری ، کلانتریان
مرتضی کلانتریان؛ موریل باربری
80,000
خواندن متون علوم انسانی و اجتماعی 1382
مرتضی کتبی؛ مهری بهرام بیگی
25,000
تئاتردرفرانسه ، قدیمی ، مرکزنشر
مهوش قدیمی؛ شهناز شاهین
60,000
تاریخ ادبیات فرانسه:قرن بیستم 1268
رویا لطافتی؛ بیتا معظمی فراهانی
35,500
مایده های زمینی ، ژِید ، داریوش
پرویز داریوش؛ آندره ژید؛ جلال آل احمد
70,000
آهنگ عشق ، ژِید ، سعیدی
علی اصغر سعیدی؛ آندره ژید
15,000