موضوعات: 840-ادبیات زبانهای رومانس
تعداد عنوان ها: 20
جستاری در تطبیق ترجمه های فرانسه به فارسی ، شهپرراد ، 896
کتایون شهپرراد؛ آذین حسین زاده
130,000
ژان کریستف ، 4جلدی ، رولان ، فردوس
به آذین؛ رومن رولان
240,000
کرگدن ، آل احمد ، فردوس
جلال آل احمد؛ اوژن یونسکو
200,000
زنبق دره ، بالزاک ، فردوس
اونوره دو بالزاک؛ به آذین
350,000
تاریخ ادبیات فرانسه 3:قرن هجدهم ، 199
افضل وثوقی؛ پیتر برونل و دیگران
45,000
گذرگاه عشق ، اوستین ، موسایی ، نورعلم
جین اوستین؛ فاطمه موسایی
75,000
مکتب های ادبی فرانسه 1601
علیرضا غفوری
50,000
تاریخ ادبیات فرانسه(2):قرن هفدهم، 241
افضل وثوقی؛ پیر برونل؛ ایون بلانژه؛ دانیل کوتی
150,000
ظرافت جوجه تیغی ، باربری ، کلانتریان
موریل باربری؛ مرتضی کلانتریان
80,000
خواندن متون علوم انسانی و اجتماعی 1382
مرتضی کتبی؛ مهری بهرام بیگی
25,000
تئاتردرفرانسه ، قدیمی ، مرکزنشر
مهوش قدیمی؛ شهناز شاهین
60,000
تاریخ ادبیات فرانسه:قرن بیستم 1268
رویا لطافتی؛ بیتا معظمی فراهانی
35,500
مایده های زمینی ، ژِید ، داریوش
آندره ژید؛ پرویز داریوش؛ جلال آل احمد
70,000
آهنگ عشق ، ژِید ، سعیدی
آندره ژید؛ علی اصغر سعیدی
15,000