موضوعات: دیرینه شناسی جانوری
تعداد عنوان ها: 3
تصفیه فاضلاب در وتلندهای مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی،عطافر،دی نگار
زهرا عطافر؛ امیرحسین محوی؛ لیدا همتی؛ پرستو ستاره؛ افسانه چاوشانی
280,000
فسیلها در یک نگاه،میلسوم،اسمعیل بیگی،مرکزنشر
کلیر میلسوم؛ محمدرضا اسمعیل بیگ؛ سو ریگبی
43,000