موضوعات: 560-دیرینه شناسی
تعداد عنوان ها: 10
تصفیه فاضلاب در وتلندهای مصنوعی با جریان افقی زیرسطحی،عطافر،دی نگار
زهرا عطافر؛ امیرحسین محوی؛ لیدا همتی؛ پرستو ستاره؛ افسانه چاوشانی
280,000
گرده شناسی،محمودی اطاقوری،یزدا
آرمان محمودی اطاقوری؛ حمیده حسن نژاد دیوکلائی
100,000
فسیلها در یک نگاه،میلسوم،اسمعیل بیگی،مرکزنشر
محمدرضا اسمعیل بیگ؛ کلیر میلسوم؛ سو ریگبی
43,000
کنودونتها ، عاشوری، د.فردوسی
علیرضا عاشوری؛ محمدعلی عباسی؛ عباس قادری
58,000
مقررات زدایی583
عبدالحمید شمس
10,500