موضوعات: 550-زمین شناسی
تعداد عنوان ها: 491
ریخت شناسی رودخانه ، نصرآبادی ، نوآور
گارد ؛ محسن نصرآبادی؛ مسعود سعیدی؛ ناصر رفیقی اسکویی
75,000
انرژی زمین گرمایی ، استوبر ، دا.تبریز
اینگرید استوبر؛ کمال سیاه چشم؛ کورت بوخر؛ محمد شهسواری بمی
450,000
زمین شناسی ساختاری و تفسیر نقشه ، حسنی ، دا.امیرکبیر
رودویجر مارس؛ حسین حسنی؛ آرش برجسته
270,000
پیش بینی در هیدرولوژی با تحلیل فراوانی ، یوسفی ، د.تهران
پائول میلان؛ حسین یوسفی؛ آناکاتربنا فاور؛ ام البنین بذرافشان؛ آندره ماسی؛ مهدی بی نیاز
250,000
ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک ، سامانی ، د.تهران
علی اکبر نظری سامانی؛ اندرو گوودی؛ حسن احمدی؛ محمدرضا راهداری؛ محسن فرزین
500,000
مقدمه ای بر سنگ نفت ، نوراللهی ، تالاب
یونس نوراللهی؛ امیرحسین میرآبادی
280,000
زمین شناسی نفت ، مختاری ، دانش نگار
محمد مختاری؛ لعیا طحائی
150,000
کانسارهای مس پورفیری ایران ، قادری ، د.مدرس
مجید قادری؛ نرگس یاسمی؛ مینا بویری کناری
850,000
اندازه گیری و تخمین تبخیروتبخیر و تعرق ، کاویانی ، د.امام خمینی
وسنو آبتو؛ عباس کاویانی؛ معصومه نوروزی؛ لیلا خسروی؛ مریم کاویانی
200,000
پتروگرافی آلی کاربردی (اصول وتکنیک ها) ، شاهانی ، پژوهشگاه صنعت نفت
مریم میرشاهانی؛ بهزاد خانی؛ احمد خواجه زاده
1,000,000
زمین شناسی اقتصادی کاربردی ، کریم پور،ارسلان مشهد
محمد حسن کریم پور؛ سعیدسعادت
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه