موضوعات: 120-معرفت شناسی
تعداد عنوان ها: 44
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
روش در روش ، محمدپور ، لوگوس
احمد محمدپور
720,000
افسانه معنا ، کریمی دوستان ، د.تهران
غلامحسین کریمی دوستان؛ جری فودور؛ زنون پیلیشین؛ رامین حکمتی؛ عباس نصری
160,000
تاریخ فلسف غرب 7 فلسفه قاره ای از1750 به بعد طلوع و افول 2239
رابرت سی. سالمن؛ محمدمهدی اردبیلی
160,000
مبانی ارزش ها ،رهنمایی ، 2153
سیداحمد رهنمایی
180,000
عقل مذکر  نی
ژنویو اوید؛ محبوبه مهاجر
160,000
خاستگاه هرمنوتیک خود،میشل فوکو،سرخوش،جهاندیده،نی
میشب فوکو؛ نیکو سرخوش؛ افشین جهاندیده
160,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جورج لیکاف؛ جهانشاه میرزابیگی؛ مارک جانسون
650,000
نظریه مغز قلب ، مک کارتی ، زالی ، د.تهران
رولین مک کارتی؛ محمدرضا زالی؛ سعید رضایی؛ مایک آتکینسون؛ فاطمه عیوضی؛ دانا تومازینو؛ ریموند بردلی؛ فرزانه عبداله زاده
100,000
شاخص شهر خلاق،لندری،هایمز،حیدری پور
اسفندیارحیدری پور؛ چارلز لندری؛ جاناتان هایمز؛ فرهنگ مظفر
200,000
مقایسه نظریه دولت ابن رشد و آگوئیناس،شفیعی قهفرخی،د.امام صادق
امید شفیعی قهفرخی با مقدمه حسن مجیدی
140,000
حکمت علوی،مخبر،د.امام صادق
علی مخبر؛ تقریرات درس استاد حسن سعادت مصطفوی
135,000
فلسفه نقادی کانت،ژیل دلوز،واعظی،نی
ژیل دلوز؛ اصغر واعظی
76,000
درآمدی بر اندیشه پیچیده نی
ادگار مورن؛ افشین جهاندیده
80,000
درآمدی کوتاه به ذهن،جان سرل،یوسفی،نی
محمدیوسفی ؛ جان سرل
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه