موضوعات: 120-معرفت شناسی
تعداد عنوان ها: 41
حکمت الهی به مثابه علم برتر
علی جعفری هرستانی
100,000
روش در روش ، محمدپور ، لوگوس
احمد محمدپور
720,000
افسانه معنا ، کریمی دوستان ، د.تهران
جری فودور؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ زنون پیلیشین؛ رامین حکمتی؛ عباس نصری
160,000
تاریخ فلسف غرب 7 فلسفه قاره ای از1750 به بعد طلوع و افول 2239
محمدمهدی اردبیلی؛ رابرت سی. سالمن
160,000
عقل مذکر  نی
محبوبه مهاجر؛ ژنویو اوید
160,000
مبانی ارزش ها ،رهنمایی ، 2153
سیداحمد رهنمایی
180,000
خاستگاه هرمنوتیک خود،میشل فوکو،سرخوش،جهاندیده،نی
میشب فوکو؛ نیکو سرخوش؛ افشین جهاندیده
160,000
فلسفه نقادی کانت،ژیل دلوز،واعظی،نی
اصغر واعظی؛ ژیل دلوز
115,000
نظریه مغز قلب ، مک کارتی ، زالی ، د.تهران
محمدرضا زالی؛ رولین مک کارتی؛ سعید رضایی؛ مایک آتکینسون؛ فاطمه عیوضی؛ دانا تومازینو؛ ریموند بردلی؛ فرزانه عبداله زاده
100,000
مقایسه نظریه دولت ابن رشد و آگوئیناس،شفیعی قهفرخی،د.امام صادق
امید شفیعی قهفرخی با مقدمه حسن مجیدی
140,000
فلسفه جسمانی 2جلدی،لیکاف،آگاه
جورج لیکاف؛ جهانشاه میرزابیگی؛ مارک جانسون
650,000
درآمدی بر اندیشه پیچیده نی
ادگار مورن؛ افشین جهاندیده
80,000
حکمت علوی،مخبر،د.امام صادق
علی مخبر؛ تقریرات درس استاد حسن سعادت مصطفوی
135,000
شاخص شهر خلاق،لندری،هایمز،حیدری پور
اسفندیارحیدری پور؛ چارلز لندری؛ فرهنگ مظفر؛ جاناتان هایمز
200,000
چیستی معرفت،دانکن،خوشنویس،علمی فرهنگی
یاسر خوشنویس؛ دانکن پریچارد
90,000
معرفت شناسی،زاگزبسکی،بهبهانی،نی
کاوه بهبهانی؛ لیندا زاگزبسکی
70,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه