موضوعات: 140-مکاتب و دیدگاههای خاص فلسفه
تعداد عنوان ها: 44
آنتی دورینگ ، دورینگ در علم ، علیزاده ، فردوس
فریدریش انگلس؛ عزیزاله علیزاده
300,000
قدرت و حکمروایی شهری،توکلی نیا،د.بهشتی
جمیله توکلی نیا؛ محمدکاظم شمس پویا
240,000
انسان شناسی زبان شناختی،الساندور،مقدم کیا،نی
الساندرو دورانتی؛ رضا مقدم کیا
400,000
مهندسی علم حروف،صفی زاده،پازینه
فاروق صفی زاده؛ نمازی کوچک
275,000
فرهنگ پسامدرن نی
عبدالکریم رشیدیان
640,000
1000نماد:در هنر و اسطوره شکل به چه معناست،شفرد،بیداربخت،نی
آزاده بیداربخت؛ راونا ؛ نسترن لواسانی؛ راپرت شفرد
300,000
حکمروایی روستایی،عظیمی آملی،1841
جلال عظیمی آملی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری
100,000
پارادایم های نوین توسعه روستایی،رضوانی،دارخوین،پاپلی
محمدرضا رضوانی؛ حمیدرضا باغیانی؛ سارا جعفری
150,000
سرگشتگی نشانه ها،حقیقی،نشرمرکز
بودریار ؛ مانی حقیقی؛ لیوتار؛ واتیمو؛ دلوز؛ نگری؛ هارت؛ کریستوا
198,000
فلسفه قدرت،نبوی،454
عباس نبوی
50,000
فلسفه معاصر ، کاپلستن ، حلبی،زوار
فردریک چارلز کاپلستون؛ علی اصغر حلبی
150,000
درباره نقد بوم گرا،پارساپور،نوروزی،پروهشگاه علوم انسانی
زهرا پارساپور؛ عبدالله نوروزی؛ حسن فتحعلی
120,000
فیلون اسکندرانی:موسس فلسفه دینی،1704
رضا گندمی نصرآبادی
125,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه