موضوعات: 130-پدیده های غیرطبیعی
تعداد عنوان ها: 18
شبکه های عصبی و یادگیری عمیق.ترکیان نیاز دانش
چارو سی آگاروال؛ ایوب ترکیان
800,000
حل مسائل ++c آزمایشگاه کامپیوتر مرجع کامل ، عباس نژاد
دکتر رمضان عباس نژادورزی عمرا یونسی یوسف عباس نژادورزی
200,000
بازخوانی انتقادی ادبیات حوزه اخلاق فناوری اطلاعات ، حسن زاده
علیرضا حسن زاده؛ لیلا نامداریان؛ صبا صارمی نیا؛ منا اسدی
230,000
فنگ شویی قدم به قدم،رافائل،حافظی،طحان
محمد حافظی؛ رافائل سایمونز
300,000
روش های مدیریت پروژه (1و2) ، برمایه ور ، عمارت پارس
بهنود مایه ور؛ اعظم کشاورز حدادها
248,000
امپراتوری نشانه ها،رولان بارت،فکوهی،نی
رولان بارت؛ ناص فکوهی
120,000
تئوری رنگ ، پرامون ، قدرتی ، شباهنگ
خوزه م.پارامون؛ عربعلی شروه؛ زهرا قدرتی
150,000
کلیات فلسفه ، گنجی 939
محمدحسین گنجی
120,000
متن کامل کلیات تعبیر خواب ، ابن سیرین
شیخ ابوالفضل حسین ابن محمد ابراهیم التفلیسی
80,000
فلسفه علوم طبیعی ، همپل ، همدانی
حسین معصومی همدانی؛ کارل همپل
9,000