موضوعات: 320-علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 525
دموکراسی در افول ، سلطانی ، ادیبان روز
فیلیپ کاتلر؛ حسین علی سلطانی؛ سیده السماء الزهرااصولی
350,000
روش های پژوهش در روابط بین الملل ، پیله رود ، د.مفید
علیرضا ثمودی پیله رود؛ کریستوفر لمونت
380,000
تحلیل اطلاعات چگونه در محیط های پیچیده بیاندیشیم ، جعفری
هال؛ حمید جعفری؛ قرهاد نظری زاده؛ نباوم
600,000
ارتش و دولت در آسیای مرکزی ، کولائی ، د.تهران
اریکا مارات؛ الهه کولائی؛ محمدکاظم شجاعی
290,000
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن ابوهنیه؛ حسن بشیر؛ محمدابورمان ؛ حسین میر فخرایی
300,000
درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی ، اسمیت ، دانایی فرد
اسمیت ؛ حسن دانایی فرد؛ لاریمر
480,000
تربیت عقلانی از منظر سعدی ، ایرانمنش ، پادینا
فاطمه ایرانمنش؛ سیدحمیدرضا علوی
900,000
مقدمه ای بر مکان ،کرسول ،حاتمی نژاد،د.تهران
تیم کرسول؛ حاتمی نژاد؛ حبیبیان
260,000
سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن ، میرحیدر ، د.تهران
دره میرحیدر؛ فاطمه سادات میراحمدی
310,000
جان راولز از نگاه مایکل سندل ، نوری زاده ، د.مفید
یوسف شاقول؛ اکرم نوری زاده
650,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
مقدمه ای سیاسی بر فلسفه ، جیرانی ، آگه
یاشار جیرانی؛ لئو اشتراوس
430,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی ، احمدی ، د.تهران
سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
اندرو هیوود؛ نصرت حجازی
220,000
حکمروایی خوب شهری ، زرندی ، طحان
حسین محمدپور زرندی
230,000
سیاست جهانی جلد1 ،هیوود ، شفائی ، 2136
سیدمسعود موسوی شفائی؛ اندرو هیوود
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه