موضوعات: 320-علوم سیاسی
تعداد عنوان ها: 498
سازمان داعش ،بحران سنی و نبردبرسرجهادگرایی، امام صادق
حسن بشیر؛ حسن ابوهنیه؛ حسین میر فخرایی؛ محمدابورمان
300,000
ارتش و دولت در آسیای مرکزی ، کولائی ، د.تهران
اریکا مارات؛ الهه کولائی؛ محمدکاظم شجاعی
290,000
تحلیل اطلاعات چگونه در محیط های پیچیده بیاندیشیم ، جعفری
حمید جعفری؛ هال؛ نباوم؛ قرهاد نظری زاده
600,000
درآمدی بر نظریه خط مشی عمومی ، اسمیت ، دانایی فرد
حسن دانایی فرد؛ اسمیت ؛ لاریمر
480,000
مقدمه ای سیاسی بر فلسفه ، جیرانی ، آگه
لئو اشتراوس؛ یاشار جیرانی
430,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی ، احمدی ، د.تهران
سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000
سیاست جهانی جلد2 ، هیوود ، حجازی ، 2171
اندرو هیوود؛ نصرت حجازی
220,000
جهانی شدن و شهرهای جهانی ، پوراحمد
احمد پوراحمد؛ سیروس موسوی
100,000
سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن ، میرحیدر ، د.تهران
دره میرحیدر؛ فاطمه سادات میراحمدی
340,000
نظام نوآوری منطقه ای:مفاهیم و مدل های ارزیابی،پاکزاد بناب،تحقیقات سیاسی کشور
مهدی پاکزاد بناب؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مصطفی کاظمی اسفه؛ آرین عظیمی؛ علی حسینی
180,000
سیاست مقایسه ای:چارچوبی نظری،گابرییل،طیب،امیرکبیر
گابرئیل ا.المند؛ علیرضا طیب؛ وحید بزرگی؛ جی.بینگم پوئل؛ کاره استروم؛ راسل دالتون
185,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه