موضوعات: و فرهنگ مردم
تعداد عنوان ها: 22
مبانی جامعه شناسی،هیوز،رشیدی،1959
مهرداد هوشمند؛ مایکل هیوز؛ کرولین کرولر؛ غلامرضا رشیدی
280,000
ضرب المثلها و اصطلاحات متداول زبان فرانسه،خطاط،مرکزنشر
نسرین دخت خطاط؛ گلناز رعدی آذرخشی؛ آنماری موثقی؛ منیره کیان وش
120,000
آذربایجان ائل ناغیل لاری ، آزاد ، د.تبریز
حمید آرش آزاد؛ علی فلسفی میاب
200,000
مدیریت رویدادهای ورزشی،تفریحی و جهانگردی،فراهانی،حتمی
ابوالفضل فراهانی؛ چرلی مارلن؛ وحید سرتیپی؛ لری جی.آدامز؛ اسماعیل زنگنه
251,000
جامعه شناسی سلامت،ثروت و عدالت،1845
شیرین احمدنیا؛ ریچارد ویلکینسون؛ ابوالقاسم پوررضا؛ کیت پیکت
90,000
کاربرد شناسی زبان،یول،توانگر، 857
جورج یول؛ محمد عموزاده مهدیرجی؛ منوچهر توانگر
80,000
باورها و بازی های مردم مازندران ، مهجوریان
علی اکبر مهجوریان نماری
12,000