موضوعات: و فرهنگ مردم
تعداد عنوان ها: 25
مبانی جامعه شناسی،هیوز،رشیدی،1959
مایکل هیوز؛ مهرداد هوشمند؛ کرولین کرولر؛ غلامرضا رشیدی
280,000
آذربایجان ائل ناغیل لاری ، آزاد ، د.تبریز
علی فلسفی میاب؛ حمید آرش آزاد
200,000
ضرب المثلها و اصطلاحات متداول زبان فرانسه،خطاط،مرکزنشر
نسرین دخت خطاط؛ گلناز رعدی آذرخشی؛ آنماری موثقی؛ منیره کیان وش
120,000
مدیریت رویدادهای ورزشی،تفریحی و جهانگردی،فراهانی،حتمی
چرلی مارلن؛ ابوالفضل فراهانی؛ وحید سرتیپی؛ لری جی.آدامز؛ اسماعیل زنگنه
251,000
کاربرد شناسی زبان،یول،توانگر، 857
جورج یول؛ محمد عموزاده مهدیرجی؛ منوچهر توانگر
80,000
جامعه شناسی سلامت،ثروت و عدالت،1845
ریچارد ویلکینسون؛ شیرین احمدنیا؛ ابوالقاسم پوررضا؛ کیت پیکت
90,000
باورها و بازی های مردم مازندران ، مهجوریان
علی اکبر مهجوریان نماری
12,000
کوچ نشینان و شبانان ، 770
گزاویه دوپلانول؛ محمد حسین پاپلی یزدی
45,000