موضوعات: 340-حقوق
تعداد عنوان ها: 724
قانون تجارت 1398،منصور
جهانگیر منصور
210,000
قانون مدنی1398 ،منصور
جهانگیر منصور
180,000
قانون مجازات اسلامی 1398منصور
جهانگیر منصور
280,000
قانون اساسی1398 منصور
جهانگیر منصور
90,000
حقوق بین الملل فضا کنوانسیون مسئولیت و موافقنامه ماه ، امین زاده ، د.تهران
الهام امین زاده؛ یونس علاقه بند حسینی؛ محمد سعیدی
160,000
بررسی تطبیقی حقوق خانواده ،گرجی ، د.تهران
حسین صفایی؛ عزت الله عراقی؛ اسدالله امامی؛ مرتضی قاسم زاده؛ محمود صادقی؛ عباس برزویی؛ احمد حمیدزاده؛ بتول آهنی؛ زیر نظر ابولقاسم گرجی
360,000
حقوق بیع بین المللی،صفایی،د.تهران
حسین صفایی؛ محمود کاظمی؛ مرتضی عادل؛ اکبر میرزانژاد
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه