موضوعات: 310-آمارعمومی
تعداد عنوان ها: 660
نظریه های تغییر اجتماعی ، نوبل ، وثوقی ، بهمن برنا
منصور وثوقی؛ ترور نوبل؛ مینا قریب
270,000
نهادهاوسازمانها1220
مینا دده بیگی؛ دبلیو ریچارد اسکات
200,000
صنعت پروپاگاندا ، عزیزی ، د.امام صادق
سیدمجتبی عزیزی؛ ادوارد برنیز
85,000
مدیریت رسانه ، روشندل اربطانی ، د.تهران
طاهر روشندل اربطانی؛ سیدمهدی شریفی؛ سمیه لبافی
190,000
مدیریت اوقات فراغت و ورزش ، احسانی ، د.مدرس
محمد احسانی؛ سارا کشکر
400,000
جامعه شناسی شهری،ویرایش2،ربانی،595
رسول ربانی؛ فریدون وحیدا
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه