موضوعات: 080-مجموعه های عمومی
تعداد عنوان ها: 24
مستند سازی،سعیدی کیا،آها
راحله انوری؛ فاطمه شهرابی فراهانی
120,000
تدوین پایان نامه،رساله،طرح پژوهشی و مقاله علمی،طبیبی،فردوس
سیدجمال الدین طبیبی؛ محمدرضا ملکی؛ بهرام دلگشایی
600,000
در حاشیه آفرینش،پیتر بام،آصف پور،حق شناس رشت
نصرت اله آصف پور؛ پیتر بام
100,000
فیلمنامه نویسی شخصیت محور،هورتون،پیرخدری،1574
ستاره پیرخدری؛ اندرو هورتون
85,000
تاریخ نقد ادبی،احمدزاده هروی، 1329
شیده احمدزاده هروی
35,000