موضوعات: 080-مجموعه های عمومی
تعداد عنوان ها: 23
مستند سازی،سعیدی کیا،آها
راحله انوری؛ فاطمه شهرابی فراهانی
120,000
25 اصل اساسی در مقاله نویسی(فنی-مهندسی و علوم پایه)،گرجی،کتابخانه فرهنگ
محسن گرجی؛ محمدحسین رضازاده مهرریزی؛ محمدوکیلی
150,000
تدوین پایان نامه،رساله،طرح پژوهشی و مقاله علمی،طبیبی،فردوس
سیدجمال الدین طبیبی؛ محمدرضا ملکی؛ بهرام دلگشایی
600,000
پیشگامان شعر فارسی،ترکی،1976
محمدرضا ترکی
180,000
در حاشیه آفرینش،پیتر بام،آصف پور،حق شناس رشت
پیتر بام؛ نصرت اله آصف پور
100,000
تاریخ نقد ادبی،احمدزاده هروی، 1329
شیده احمدزاده هروی
35,000
فیلمنامه نویسی شخصیت محور،هورتون،پیرخدری،1574
ستاره پیرخدری؛ اندرو هورتون
210,000