موضوعات: 080-مجموعه های عمومی
تعداد عنوان ها: 24
مستند سازی،سعیدی کیا،آها
راحله انوری؛ فاطمه شهرابی فراهانی
120,000
25 اصل اساسی در مقاله نویسی(فنی-مهندسی و علوم پایه)،گرجی،کتابخانه فرهنگ
محسن گرجی؛ محمدحسین رضازاده مهرریزی؛ محمدوکیلی
150,000
در حاشیه آفرینش،پیتر بام،آصف پور،حق شناس رشت
پیتر بام؛ نصرت اله آصف پور
100,000
تدوین پایان نامه،رساله،طرح پژوهشی و مقاله علمی،طبیبی،فردوس
سیدجمال الدین طبیبی؛ محمدرضا ملکی؛ بهرام دلگشایی
600,000
فیلمنامه نویسی شخصیت محور،هورتون،پیرخدری،1574
اندرو هورتون؛ ستاره پیرخدری
210,000
تاریخ نقد ادبی،احمدزاده هروی، 1329
شیده احمدزاده هروی
35,000