موضوعات: ������
تعداد عنوان ها: 29
اخبار تلویزیون ، یورک ، حسن زاده
محمدرضا حسن زاده؛ آیور پورک
34,000
پژوهشگر نوین:روش پژوهش و گزارش، 1048
ژاک بارزان؛ مجید خیام دار؛ هنری ف.گراف؛ مریم جابر
28,000
پیوند رسانه و ورزش،کشاورز،حتمی
حسن اسدی لقمان کشاورز
180,000
تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان (1993 تا 2007) ، چاکلی
عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده؛ حمزه علی نورمحمدی
70,000
خبر: تحلیل شبکه ای و تحلیل گفتمان،محسنیان راد،د.امام صادق
حسن بشیر؛ مهدی محسنیان راد؛ حسام الدین آشنا؛ احمد علی قانع؛ فهیمه وزیری؛ پیمان جبلی
75,000
رسانه و المپیک ، احمدی
سیدعبدالحمید احمدی؛ ژورف هکفورث؛ مریم سبزعلی؛ فرزانه ستاکه
40,000
روزنامه نگاری ، معتمدنژاد
کاظم معتمدنژاد
65,000
روزنامه نگاری نوین،بدیعی،قندی،د.علامه
نعیم بدیعی؛ حسین قندی
350,000
روزنامه نگاری ورزشی ، قاسمی
سارا کشکر؛ فیل اندروس؛ حمید قاسمی
45,000
روش تحقیق درعلوم زیستی،میرمحمدی میبدی،د.یزد
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
135,000
مبانی نشر کتاب و3،آذرنگ، 203
عبدالحسین آذرنگ
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه