موضوعات: نشر
تعداد عنوان ها: 3
روزنامه نگاری ورزشی ، قاسمی
سارا کشکر؛ فیل اندروس؛ حمید قاسمی
45,000
تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان (1993 تا 2007) ، چاکلی
عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده؛ حمزه علی نورمحمدی
70,000