موضوعات: روزنامه نگاری
تعداد عنوان ها: 5
نشریات عصرمشروطه:روزنامه مساوات سال اول ازشماره 1تا30،د.تهران
مجری موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانی
300,000
روزنامه نگاری ورزشی ، قاسمی
فیل اندروس؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی
45,000
تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان (1993 تا 2007) ، چاکلی
عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده؛ حمزه علی نورمحمدی
70,000