موضوعات: 070-رسانه های خبری
تعداد عنوان ها: 16
نشریات عصرمشروطه:روزنامه مساوات سال اول ازشماره 1تا30،د.تهران
مجری موسسه تحقیقات وتوسعه علوم انسانی
300,000
پیوند رسانه و ورزش،کشاورز،حتمی
حسن اسدی لقمان کشاورز
180,000
روزنامه نگاری ورزشی ، قاسمی
فیل اندروس؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی
45,000
تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان (1993 تا 2007) ، چاکلی
عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن زاده؛ حمزه علی نورمحمدی
70,000
پژوهشگر نوین:روش پژوهش و گزارش، 1048
ژاک بارزان؛ مجید خیام دار؛ هنری ف.گراف؛ مریم جابر
28,000
اخبار تلویزیون ، یورک ، حسن زاده
آیور پورک؛ محمدرضا حسن زاده
34,000