تعداد عنوان ها: 806
فنون تحقیق عملیات ، ابریشمی
فرنچ و همکاران؛ حمید ابریشمی؛ محمدرضا حمیدی زاده
120,000
تحلیل دستگاههای مکانیکی به کمک کامپیوتر ، نیک روش
ناصر سلطانی؛ پرویز نیک روش؛ عباس راستگو
12,000
گرافیک سه بعدی در ++C ، قمی
تیم ویتنبرگ؛ عین الله جعفرنژاد قمی
8,500
ساختمان داده ها ، پناهی
جودیت ا. نپ؛ غلامرضا پناهی
5,800