موضوعات: 780-موسیقی
تعداد عنوان ها: 13
جامعه شناسی موسیقی ، قاسمی ، اندیشه احسان
آلفونز سیلبرمن؛ روح اله قاسمی
250,000
سلامت غذا با رویکرد موسیقی ، اهری
حامد اهری؛ امیر علی انوار؛ نکیسا سهرابی حقدوست
66,000
مبانی نظری موسیقی کلاسیک،مرتضویان فارسانی،اتا
سید امیر محمد مرتضویان فارسانی
150,000
مبانی نظریه پرسش - پاسخ ، راجرز ، فلسفی نژاد،د.علامه
رونالد ک. همبلتون؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ اچ. سوامیناتان؛ اچ. جین راجرز
40,000
معماری و موسیقی، فلامکی،فضا تهران
منصور فلامکی؛ غلامحسین نامی؛ حسینعلی ملاح؛ محمدرضا حائری
90,000