موضوعات: 780-موسیقی
تعداد عنوان ها: 12
جامعه شناسی موسیقی ، قاسمی ، اندیشه احسان
روح اله قاسمی؛ آلفونز سیلبرمن
250,000
سلامت غذا با رویکرد موسیقی ، اهری
حامد اهری؛ امیر علی انوار؛ نکیسا سهرابی حقدوست
66,000
مبانی نظری موسیقی کلاسیک،مرتضویان فارسانی،اتا
سید امیر محمد مرتضویان فارسانی
150,000
مبانی نظریه پرسش - پاسخ ، راجرز ، فلسفی نژاد،د.علامه
محمدرضا فلسفی نژاد؛ رونالد ک. همبلتون؛ اچ. سوامیناتان؛ اچ. جین راجرز
40,000
معماری و موسیقی، فلامکی،فضا تهران
منصور فلامکی؛ غلامحسین نامی؛ حسینعلی ملاح؛ محمدرضا حائری
90,000