موضوعات: 750-نقاشی و نقاشیها
تعداد عنوان ها: 30
هنر رنگ ایتن،شروه،یساولی،کلهر
عربعلی شروه؛ یونانس ایتن
750,000
راهنمای واکنشگرهای فلوتاسیون ج2:فلوتاسیون کانه های سولفیدی،بولاتویچ،کلینی،د.تفرش
سرد جان ام بولاتویچ؛ محمد جواد کلینی؛ فراز سلطانی؛ یاسر کیانی نیا
150,000
نگارگری،رهنورد، 1083
زهرا رهنورد
125,000
نگارگری ایران در دوره قاجار،زرج آباد،ساریخانی،د.بیرجند
حسن هاشمی زرج آباد؛ مجید ساریخانی
80,000
راهنمای واکنشگرهای فلوتاسیون ج1:شیمی،تئوری و عملیات،بولاتویچ،کلینی،د.تفرش
سرد جان ام بولاتویچ؛ محمد جواد کلینی؛ فراز سلطانی؛ یاسر کیانی نیا
110,000
طرحهای اسلامی، 258
محمدرضا ریاضی؛ اوا ویلسون
50,000
مبانی رنگ و کاربرد آن ،613
حبیب الله آیت اللهی
70,000
دایره المعارف نقاشی ، سید صدر
ابوالقاسم سیدصدر
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه