موضوعات: چاپ
تعداد عنوان ها: 13
شناخت هنر گرافیک 2،مهاجر،فاطمی
کامران افشارمهاجر
170,000
شناخت هنر گرافیک 1،مهاجر،فاطمی
کارمان افشارمهاجر
140,000
اندوکرینولوژی:فعالیت بدنی و ورزش،کنستانتینی،پیری،حتمی
نآما.کنستانتینی ؛ مقصود پیری و همکاران؛ آنتونی.س.هاکنی
449,000
معماری بایونیک ، گلابچی ، د.تهران
محمود گلابچی؛ مرتضی خرسند نیکو
500,000
شهرهای ساسانی،مهرآفرین 1783
رضا مهرآفرین
70,000
مبانی تصویر سازی،زیگن،رحمانیان،پشتون
لارنس زیگن؛ شهره رحمانیان
385,000