موضوعات: 480-زبانهای هلنی یونانی
تعداد عنوان ها: 9
چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت،طیب،مطالعات راهبردی
علیرضا طیب؛ باری بوزان؛ الی ویور؛ پاپ دو ویلد
200,000
زندگی در فضای مجازی(جنبه های روانی_اجتماعی اینترنت)،کاظمی،د.آ.خوارسگان
احسان کاظمی؛ حمید آتش پور؛ ملیحه عرشی؛ زهره اسماعیلیان اردستانی
130,000
فن آوریهای نوین ، مهندسی مدرن ، جوادی ، شیوه
امیرجوادی ؛ سعید گاراژیان؛ یاسر حسامی؛ مینو حیدری کانی؛ شیدا صفایی پور؛ گلناز ملانوروزی
80,000
روابط بین الملل (رویکردی دینی و تمدنی)،صالح،د.امام صادق
وحید مرادی؛ امانی صالح؛ عبدالخبیر عطا محروس
64,000