موضوعات: 490-دیگر زبانها
تعداد عنوان ها: 164
مقدمات زبان سانسکریت ، باع بیدی ، 2294
حسن رضائی باغ بیدی
300,000
واژگان عربی و فلسفه زبان ، نویدی ، د.تهران
جرجی زیدان؛ عبدالوحید نویدی؛ عدنان طهماسبی؛ جواد اصغری
170,000
فرهنگ نگاری در زبان عربی (ازنظریه تا کاربرد) ، القاسمی ، د.تهران
علی القاسمی؛ علی اکبر فراتی؛ معصومه ابوالحسنی
210,000
براهین العجم ، سپهر ، د.تهران
محمد تقی سپهر
180,000
شرح فارسی کافیه ابن حاجب ، مازندرانی ، د.تهران
محمدحسن فوادیان؛ جلیل حاجی پورطالبی
500,000
جانشینی الفاظ در معنا و اعراب،جمیلی،طهماسبی،د.تهران
سندس محمد خلف الجمیلی؛ عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه