موضوعات: 410-زبانشناسی
تعداد عنوان ها: 104
راهبردهای یادگیری 2204
پل سیر؛ اکبر عبداللهی؛ سیده یاسمین سجادی
140,000
گفتمان ، هویت و مشروعیت ، خسروی نیک ، لوگوس
مجید خسروی نیک؛ نیلوفر آقاابراهیمی
480,000
راهنمای گفتمان شناسی انتقادی ، فلاوردو ، لوگوس
گروه مترجمان؛ جان فلاوردو؛ جان ریچاردسون
300,000
گفتمان ، هوارث ، قاسمی ، اندیشه احسان
دیوید هوارث؛ روح اله قاسمی
200,000
میکروبیولوژی فرآورده های لبنی ، احسانی
علی احسانی؛ سرور خلیلی صدقیانی؛ شادیه محمدی
280,000
اپیدمیولوژی ، صباغیان ، گپ
لئون گوردیس؛ حسین صباغیان
450,000
تاریخ مختصر زبانشناسی،روبینز،حق شناس،نشرمرکز
آر. اچ. روبینز؛ علی محمد حق شناس
140,000
در آمدی بر زبان شناسی معاصر ،اگریدی،درزی، 1118
ویلیام اگریدی؛ علی درزی؛ مایکل دابروولسکی؛ مارک آرنف
390,000
واژه شناسی روسی 1610
علی مداینی اول
70,000
واج شناسی:نظریه بهینگی، 930
محمود بی جن خان
75,000
ترجمه متون ساده،میرزاسوزنی1297
صمد میرزا سوزنی
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه