موضوعات: 410-زبانشناسی
تعداد عنوان ها: 104
میکروبیولوژی فرآورده های لبنی ، احسانی
علی احسانی؛ سرور خلیلی صدقیانی؛ شادیه محمدی
280,000
گفتمان ، هویت و مشروعیت ، خسروی نیک ، لوگوس
نیلوفر آقاابراهیمی؛ مجید خسروی نیک
480,000
راهنمای گفتمان شناسی انتقادی ، فلاوردو ، لوگوس
جان فلاوردو؛ گروه مترجمان؛ جان ریچاردسون
300,000
گفتمان ، هوارث ، قاسمی ، اندیشه احسان
روح اله قاسمی؛ دیوید هوارث
200,000
راهبردهای یادگیری 2204
پل سیر؛ اکبر عبداللهی؛ سیده یاسمین سجادی
140,000
اپیدمیولوژی ، صباغیان ، گپ
لئون گوردیس؛ حسین صباغیان
450,000
تاریخ مختصر زبانشناسی،روبینز،حق شناس،نشرمرکز
آر. اچ. روبینز؛ علی محمد حق شناس
140,000
فایتوتراپی 1898
پوهنوال محمدعثمان بابری
235,000
واج شناسی:نظریه بهینگی، 930
محمود بی جن خان
75,000
واژه شناسی روسی 1610
علی مداینی اول
70,000
ترجمه متون ساده،میرزاسوزنی1297
صمد میرزا سوزنی
90,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه