موضوعات: 230-الاهیات مسیحی
تعداد عنوان ها: 13
ترس و لرز ، رشیدیان ، نی
سورن کیرکگور؛ عبدالکریم رشیدیان
160,000
بعد پنهان،هال،طبیبیان،د.تهران
منوچهر طبیبیان؛ ادوارد تی.هال
160,000
بعد پنهان،هال،طبیبیان،د.تهران
0 ؛ ادوارد تی.هال
230,000
رسانه و جامعه،یوسفی،د.امام صادق
مهدی یوسفی؛ دیوید کروتی؛ رضا مرزانی؛ ویلیام هوینس
185,000
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن،انصاری،دعایی،بیان هدایت نور
محمد علی انصاری؛ حبیب الله دعائی؛ سعید مرتضوی
60,000
پویایی ایمان ، تیلیش ، ثقفی
پل تیلیش؛ محمد ثقفی
19,000
هویت تشیع، وائلی، ایزدی
احمد الوائلی؛ ناصر سلمانی ایزدی
11,000