موضوعات: 800-ادبیات
تعداد عنوان ها: 21
پنچاتنترا،سانسکریت،ایندوشیکهر،د.تهران
ترجمه از سانسکریت؛ ایندو شیکهر
140,000
مرزبان نامه ، خطیب رهبر
خلیل خطیب رهبر
360,000
مولفات و مصنفات ابوبکرمحمدبن زکریای رازی،نجم آبادی،د.تهران
ابوبکر محمدبن زکریای رازی حکیم و طبیب بزرگ ایرانی؛ محمود نجم آبادی
240,000
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
ورن ل.بنگستون؛ علیه شکربیگی؛ الن.س.اکاک ؛ شهلا مهرگانی
560,000
اکولوژی گیاهی:اتنوبوتانی و خاکشناسی،حیدری،حق شناس
مهدی حیدری؛ خدیجه حاتمی؛ سینا عطارروشن؛ مصطفی ادیب نژاد
230,000
زنان شاهنامه،حائری،پژوهش فرهنگی
جمال الدین حائری
22,000
حواصل و بوتیمار ، یزدگردی
امیرحسن یزدگردی
48,000