موضوعات: 800-ادبیات
تعداد عنوان ها: 15
مولفات و مصنفات ابوبکرمحمدبن زکریای رازی،نجم آبادی،د.تهران
محمود نجم آبادی؛ ابوبکر محمدبن زکریای رازی حکیم و طبیب بزرگ ایرانی
240,000
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
ورن ل.بنگستون؛ علیه شکربیگی؛ شهلا مهرگانی؛ الن.س.اکاک
560,000
اکولوژی گیاهی:اتنوبوتانی و خاکشناسی،حیدری،حق شناس
مهدی حیدری؛ خدیجه حاتمی؛ سینا عطارروشن؛ مصطفی ادیب نژاد
230,000
زنان شاهنامه،حائری،پژوهش فرهنگی
جمال الدین حائری
22,000
زبان و ادبیات پهلوی فارسی میانه ، نجم آبادی
ج . تاوادیا؛ س . نجم آبادی
18,000