موضوعات: 800-ادبیات
تعداد عنوان ها: 12
دایرة المعارف خانواد(نظریه ها و روش ها)،بنگستون،شکربیگی،جامعه شناسی
علیه شکربیگی؛ ورن ل.بنگستون؛ الن.س.اکاک ؛ شهلا مهرگانی
560,000
اکولوژی گیاهی:اتنوبوتانی و خاکشناسی،حیدری،حق شناس
مهدی حیدری؛ خدیجه حاتمی؛ سینا عطارروشن؛ مصطفی ادیب نژاد
230,000
زنان شاهنامه،حائری،پژوهش فرهنگی
جمال الدین حائری
22,000