نویسنده: فرزاد میرزایی قلعه
تعداد عنوان ها: 3
فضای کسب و کار در گردشگری ، حسام
مهدی حسام؛ فرزاد میرزایی قلعه
250,000
اصلاح ارضی و توسعه روستایی در ایران،اکبرپور،مهکامه
محمد اکبرپور؛ فرزاد میرزایی قلعه
95,000