نویسنده: جانتان ساترلند
تعداد عنوان ها: 1
مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژِیک،ساترلند،مشفق،د.امام صادق
جانتان ساترلند؛ مهدی مشفق؛ دیانا کانول؛ محمد تقوی
111,000