نویسنده: مسعود ادیب مرادی
تعداد عنوان ها: 2
بافت شناسی مقایسه ای،پوستی،د.تهران
ایرج پوستی؛ مسعود ادیب مرادی؛ افسانه فضیلی
420,000
بافت شناسی مقایسه ای کاربردی،مروتی،د.تهران
حسن مروتی؛ مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری
420,000