نویسنده: منوچهر حقانی
تعداد عنوان ها: 8
انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه ، 6
بهنوش اخوان؛ پریوش بهگام؛ اسماعیل فقیه؛ منوچهر حقانی
130,000
انگلیسی برای دانشجویان فنی ومهندسی ، بیدهری 5
پرویز بیدهری؛ محمدفلاحی؛ منوچهر حقانی؛ پرویز مفتون
115,000
انگلیسی برای دانشجویان فنی و مهندسی، بیدهری،  5
پرویز بیدهری؛ محمد فلاحی؛ منوچهر حقانی؛ پرویز مفتون
120,000