نویسنده: میثم محمدپور
تعداد عنوان ها: 3
نانوتکنولوژی چیست و چرا اهمیت دارد؟ محمدپور،علوم رایانه
میثم محمدپور؛ فریتز الهاف؛ پاتریک لین؛ دنیل مور
100,000