نویسنده: قدرت الله سپیدنام
تعداد عنوان ها: 21
شبکه های کامپیوتری ج1،و5،تننباوم،قمی،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ آندرو اس. تننباوم؛ عین الله جعفرنژاد قمی؛ دیوید ج. ودرال
600,000
سازمان و معماری کامپیوتر ج1،استالنیگز،سپیدنام،و9،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ ویلیام استالینگز
380,000
سیستم های مخابراتی،کارلسون،سپیدنام،و5،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ ای.بروس کارلسون؛ پل بی.کریلی
300,000
تحلیل مهندسی مدار ویراست 8 ، هیت ، سپیدنام ، علوم رایانه
ویلیام هیت؛ قدرت الله سپیدنام؛ جک کمرلی؛ استیون دوربن
170,000
شبکه های کامپیوتری ج2،و5،تننباوم،قمی،علوم رایانه
آندرواس.تننباوم ؛ قدرت الله سپیدنام؛ عین الله جعفرنژاد قمی؛ دیوید ج.ودرال
120,000
500-علوم طبیعی ریاضی
قدرت الله سپیدنام؛ جان ریتز؛ فردریک میلفورد؛ کاظم نفیسی؛ رابرت کریستی
150,000
مبانی ماشین های الکتریکی،چاپمن،سپیدنام،و5،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ استفن ج.چاپمن
160,000
مبانی نظریه الکترومغناطیس،میلفورد،سپیدنام،و4،دانش نگار
جان ریتز؛ قدرت الله سپیدنام؛ فردریک میلفورد؛ کاظم نفیسی؛ رابرت کریستی
150,000
آموزش گام به گام PLC و3 ، پتزولا ، سپیدنام،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ فرانک دی . پتزولا
100,000
سیگنال ها وسیستم ها،ویراست 2 ،اپنهایم ، سپیدنام،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ آلن اپنهایم؛ آلن ویلسکی؛ حمید نواب
160,000
برنامه نویسی وسفارشی کردن میکروکنترلرAVR باCD،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ دهانانجی وی.گارد
80,000
انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری ویراست 8
قدرت الله سپیدنام؛ ویلیام استالینگز
150,000
حل مبانی ماشین های الکتریکی،چاپمن،سپیدنام،علوم رایانه
استفن ج. چاپمن؛ قدرت الله سپیدنام
65,000
معماری وبرنامه نویسی کامپیوترهای موازی،سپیدنام،علوم رایانه
قدرت الله سپیدنام؛ وی.راجارمان ؛ سی.سیوا رام مورتی
45,000