نویسنده: مهدی دهقان
تعداد عنوان ها: 6
مبانی آنالیز عددی،لکستانی،د.تبریز
مهرداد لکستانی؛ مهدی دهقان؛ عباس سعادتمندی
220,000
دندانپزشکی حیوانات کوچک،جمشیدی،د.تهران
شهرام جمشیدی؛ مهدیه رضائی؛ مهدی دهقان؛ شجاعی تبریزی
180,000
ریاضیات مهندسی ، دهقان ، سری شار
مهدی رمضانی؛ مهدی دهقان؛ سیدمحسن رزاقی؛ حمید مسگرانی
72,000
محاسبات عددی با استفاده از MATLAB ، دهقان ،امیرکبیرتفرش،سری شار
مهدی دهقان؛ جلیل رشیدی نیا؛ مهدی رمضانی؛ سهرابعلی یوسفی
120,000
آنالیز عددی،اتکینسون،گل بابایی،دانش نگار
احمد گل بابایی؛ کندال اتکینسون؛ مهدی دهقان؛ نبی الله گودرزوند چگینی
60,000