نویسنده: احمد گل بابایی
تعداد عنوان ها: 2
آنالیز عددی ، اتکینسون، چگینی ، تفرش
کندال اتکینسون؛ احمد گل بابایی؛ مهدس دهقان؛ نبی الله گودرزوند چگینی
28,000
آنالیز عددی،اتکینسون،گل بابایی،دانش نگار
احمد گل بابایی؛ کندال اتکینسون؛ مهدی دهقان؛ نبی الله گودرزوند چگینی
60,000