نویسنده: کندال اتکینسون
تعداد عنوان ها: 3
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی،اتکینسون،خیری،د.تبریز
حسین خیری؛ کندال اتکینسون؛ ویمین هان؛ غلامرضا حجتی؛ دیوید استوارت
120,000
آنالیز عددی ، اتکینسون، چگینی ، تفرش
احمد گل بابایی؛ کندال اتکینسون؛ مهدس دهقان؛ نبی الله گودرزوند چگینی
28,000
آنالیز عددی،اتکینسون،گل بابایی،دانش نگار
احمد گل بابایی؛ کندال اتکینسون؛ مهدی دهقان؛ نبی الله گودرزوند چگینی
60,000