کلیدواژه جستجو: مبانی شیمی تجزیه اسکوگ
تعداد عنوان ها: 10
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ج2،و8،دانش نگار
محمد ربانی؛ اسکوگ ؛ وست؛ رامین محمدعلی تهرانی؛ هالر؛ ابراهیم عامل محرابی؛ فریده بندرچیان؛ کروچ
900,000
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ج1،و9،دانش نگار
محمدربانی ؛ داگلاس ا.اسکوگ؛ دانلد م.وست؛ فرزانه شمیرانی؛ ابراهیم عامل محرابی؛ ف.جیمز هالر؛ استنلی ر.کروچ
450,000
مبانی شیمی تجزیه ج1،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
اسکوگ ؛ عبدالرضا سلاجقه؛ وست؛ ویدا توسلی؛ هوشنگ خلیلی؛ هالر؛ کروچ
520,000
مبانی شیمی تجزیه ج2،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
اسکوگ وست هالر؛ عبدالرضا سلاجقه؛ ابوالقاسم نجفی
410,000
مبانی شیمی تجزیه ج2،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
اسکوگ ؛ عبدالرضا سلاجقه؛ وست؛ ابوالقاسم نجفی؛ هالر
650,000
حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه،اسکوگ،سلاجقه،توسلی،و8،کوهبنان
اسکوگ وست؛ عبدالرضا سلاجقه؛ ویدا توسلی
150,000
مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ،ج2،و8، دانش نگار
اسکوگ . وست . هالر . کروچ؛ محمد ربانی؛ رامین محمدعلی تهرانی؛ ابراهیم عامل محرابی؛ فریده بندرچیان
180,000
حل تمرینهای مبانی شیمی تجزیه ، اسکوگ ، پورجوادی،مرکزنشر
اسکوگ ؛ علی پورجوادی؛ ویدا توسلی؛ وست؛ هالر
170,000
مبانی شیمی تجزیه (ج2) الکتروشیمی ، اسکوگ ، صادقی
اسکوگ ؛ هایده باقری صادقی؛ محمدکاظم رفوئی؛ وست؛ هولر
30,000