کلیدواژه جستجو: فیزیک ماده چگال
تعداد عنوان ها: 4
فیزیک ماده چگال،حالت جامد ج1،اشکرافت،خانلری،دانش نگار
نیل اشکرافت؛ محمدرضا خانلری؛ دیوید مرمین؛ ویراستار اعظم پورقاضی
440,000
فیزیک ماده چگال ج1(حالت جامد)،اشکرافت،خانلری،دانش نگار
محمدرضا خانلری؛ نیل اشکرافت؛ دیوید مرمین؛ ویراستار اعظم پورقاضی
300,000
فیزیک ماده چگال ج2(حالت جامد)،اشکرافت،خانلری،دانش نگار
نیل اشکرافت؛ محمدرضا خانلری؛ ویراستار اعظم پورقاضی؛ دیوید مرمین
540,000