کلیدواژه جستجو: شیمی آلی پیشرفته کتاب
تعداد عنوان ها: 8
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج1:(ساختار و مکانیزم ها )،کری،و5،سبز،دانش نگار
مجید هروی؛ فرانسیس ا.کری؛ ابراهیم عامل محرابی؛ ریچارد ج. ساندبرگ
900,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج2:(ساختار و مکانیزم ها)،کری،و5،دانش نگار
فرانسیس کری؛ مجید هروی؛ هوشنگ واحدی؛ ریچارد ساندربرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
700,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب دوم ج1:(واکنش ها و سنتزها)،کری،و5،چ6،دانش نگار
مجید هروی؛ فرانسیس کری؛ خدیجه بختیاری؛ ریچارد ساندربرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
1,050,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج2:(ساختار و مکانیزم ها)،کری،و5،دانش نگار
مجید هروی؛ فرانسیس کری؛ ریچارد ساندبرگ؛ هوشنگ واحدی؛ ابراهیم عامل محرابی
365,000
تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج1:(ساختارمکانیزم)،کری،دانش نگار
مجید هروی؛ کری ساندربرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
400,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج1:(ساختار مکانیزم ها)،و5، کری،دانش نگار
فرانسیس ا.کری؛ مجید هروی؛ ریچاردج.ساندربرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
330,000
تشریح مسائل شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج2:(ساختار مکانیزم)،کری،دانش نگار
فرانسیس کری؛ مجید هروی؛ ریچارد ساندربرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
50,000