کلیدواژه جستجو: شیمی آلی پیشرفته کتاب
تعداد عنوان ها: 8
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج1:(ساختار و مکانیزم ها )،کری،و5،سبز،دانش نگار
فرانسیس ا.کری؛ مجید هروی؛ ریچارد ج. ساندبرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
900,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج2:(ساختار و مکانیزم ها)،کری،و5،دانش نگار
فرانسیس کری؛ مجید هروی؛ ریچارد ساندربرگ؛ هوشنگ واحدی؛ ابراهیم عامل محرابی
700,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب دوم ج1:(واکنش ها و سنتزها)،کری،و5،چ6،دانش نگار
فرانسیس کری؛ مجید هروی؛ ریچارد ساندربرگ؛ خدیجه بختیاری؛ ابراهیم عامل محرابی
900,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج2:(ساختار و مکانیزم ها)،کری،و5،دانش نگار
مجید هروی؛ فرانسیس کری؛ هوشنگ واحدی؛ ریچارد ساندبرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
365,000
تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج1:(ساختارمکانیزم)،کری،دانش نگار
کری ساندربرگ؛ مجید هروی؛ ابراهیم عامل محرابی
220,000
شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج1:(ساختار مکانیزم ها)،و5، کری،دانش نگار
مجید هروی؛ فرانسیس ا.کری؛ ریچاردج.ساندربرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
330,000
تشریح مسائل شیمی آلی پیشرفته کتاب اول ج2:(ساختار مکانیزم)،کری،دانش نگار
فرانسیس کری؛ مجید هروی؛ ریچارد ساندربرگ؛ ابراهیم عامل محرابی
50,000