تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 4
تاریخ فن آوری در جهان ، هدریک ، احمدی ، دانش نگار
دانیل هدریک؛ فرج اله احمدی
390,000
مهندسی نرم افزار جلد2 پرسمن ، ویرایش 8 ، قمی ، علوم رایانه
عین اله جعفرنژادقمی؛ راجر پرسمن؛ ماکسیم؛ ابراهیم عامل محرابی
550,000