تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 16
ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی ، آگهی ، د.رازی
حسین آگهی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ مهنا شاهمرادی
620,000
کتابشناسی مانی و کیش مانوی (به زبان های اروپایی) ، حسینی
روزبه زرین کوب؛ سیدتوفیق حسینی
450,000
مدیریت بحران و پاسخ ملی ، شهابی حقیقی ، د.امیرکبیر
حمید رضا شهابی حقیقی؛ محمد مهدی ارشادی؛ زینب رحیمی ریسه
380,000
مبانی بهسازی خاک ، قنبری ، دانشگاه خوارزمی
علی قنبری؛ محمد عماد محمودی مهر ریزی
700,000
مدرسه توپ (بال شوله) ، ابراهیمی ، د.رازی
کروگر ؛ بهروز ابراهیمی؛ روت
596,000