تازه های نشر
تعداد عنوان ها: 5
ورزش های بومی و محلی و توسعه روستایی ، آگهی ، د.رازی
حسین آگهی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ مهنا شاهمرادی
620,000
مقاومت مصالح 1 ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ مجتبی ربانی؛ علی عاکف؛ رضا وطنی
300,000
مقاومت مصالح 2 ، نامداریان ، علوم پویا
محمد نامداریان؛ سیدسینا ادیبی طوسی؛ علی عاکف؛ رضا وطنی
300,000